obfz prievidza futbalnet

Pozrite si live vsledky, tatistiky, profily hrov ObFZ Prievidza. Kaposvr sa pred nami trasie, tyri vbery id do boja o medailu! Druh zasadnutie volebnej komisie sa konalo 22.11.2022 na ktorom : Volebn komisia prekontrolovala vetky potrebn materili jedinho navrhnutho kandidta, volebn komisia rozhodla, e navrhnut kandidt splnil poadovan kritria vzmysle Stanov avolebnho poriadku. Komisia rozhodcov pri SsFZ Bansk Bystrica zorganizovala vnedeu 5.2.2023 vH vBrezne u 4.ronk futbalovho turnaja rozhodcov s nzvom Pohr predsedu KR SsFZ, na ktorom sa zastnili vetky Oblastn futbalov zvzy vrmci Stredoslovenskho kraja, doplnen oObFZ Poprad. 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo 12. kolo 13. kolo 14. kolo. liga BFZ FUTBALSERVIS, Oblastn futbalov zvz Bratislava-vidiek, Majstrovstv reginu - IV. Vsledky a tabuky - Oblastn futbalov zvz Nitra ObFZ Nitra Vsledky Trneri Kluby Lekr Mdia Futbalov normy Rozhodcovia a delegti ObFZ radn sprvy Sme aj na socilnych sieach Domov / Vsledky a tabuky Vsledky a tabuky Najtanejie radn sprva ObFZ Nitra . Talenty spod Gmea na prestnom turnaji strieborn, Uznesenie zo zasadnutia VV ObFZ .7-2022 zo da 22. augusta 2022, Uznesenie zo zasadnutia VV ObFZ .7/2022 zo da 6.oktbra 2022. Greb a Bisk aj o pomste i 500 divkoch. Tento stav sa zmen automaticky po uhraden vetkch zvzkov plyncich z vystavench Veobecnch faktr (mesanch zbernch faktr). Aby sa turnaj nehral prli dlho, bojovalo sa vo formte 6+1 na dvoch, Je jasn, e sezna 2019/2020 bude in ako tie predol. Vzhadom na viacer otzky k spsobu novho systmu prihlasovania trnerov futbalu na seminre a kolenia, zverejujeme spracovan postupnos krokov prihlasovania, S bolesou v srdci oznamujeme vetkm portovm priateom, e ns da. Medzinrodn zpas ObFZ Preov U19 vs Krosno U19 v upanoch hran 3.7.2022 - priatestvo a spoluprca medzi ObFZ Preov a OZPN Krosno trv u viac ne dve desaroia! Posledn jesenn kolo mali dvojnsobn rados futbalisti Dlhho Poa. Uznesenie zo zasadnutia VV ObFZ .12/2023 zo da 20. janura 2023; Uznesenie zo zasadnutia VV ObFZ .11-2022 zo da 12.decembra 2022; Uznesenie zo zasadnutia VV ObFZ .10-2022 zo da 29.novembra 2022; Zmeny v obsaden R a DZ - 15. kolo, zo da 11.11.2022; Obsadenie R a DZ ObFZ Nitra, 15. kolo, zo da 04.11.2022 Zver Aktvu a jeho ukonenie, Obsadenie R a DZ .15 09.02.2023 radn sprva TK ObFZ Prievidza slo 19. zo da 09.02.2023. 13, zo Preta viac 27. janura 2023 134 Uznesenie zo zasadnutia VV ObFZ .12/2023 zo da 20. janura 2023 Uznesenie zo zasadnutia VV ObFZ .12-2023 zo da 20. janura 2023 Preta viac 10. janura 2023 140 Oznamujeme trnerom,e T SFZ v spoluprci s TMK ObFZ Prievidza bude v Prievidzi v jarnej asti organizova kolenietrnerov UEFA C licencie. schvlil zaradenie na nominan listinu rozhodcov ObFZ Prievidza pre san ronk 2022/2023 rozhodkyne Aneta Komov, Vanessa Bnovanov a rozhodcov Michal Moravk a Stanislav Bord, "Trnersko- metodick komisia ObFZ Prievidza". Bolo to krsne, jasal po sobotnom prchode do, Gly: 28. Prievidza (KMaF) Komisia Mldee a kolskho futbalu ObFZ Prievidza pripravuje turnaj prpraviek U9 da 12.03.2023 (nedea) v portovej hale v Partiznskom. Pozrite si live vsledky, tatistiky, profily hrov ZsFZ. Majstrovstv oblasti prpraviek U11 a U9 poznaj vazov. 12.11.2022 13.30 Zmeny v Rozpise sa pre futbalov ronk 2020/2021, 3. Pozrite si live vsledky, tatistiky, profily hrov ObFZ ilina. 2022/2023. Sprva o hospodren OblFZ Prievidza k 31.05.2020, 8. FUTBALNET TV/LIVE PRENOS. } Prv zasadnutie volebnej komisie sa konalo da 8.11.2022 na ktorom : Volebn komisia ObFZ PD vyhlasuje vobu Kontrolra ObFZ PD volenho na Volebnej konferencii ObFZ PD da 25.11.2022 na volen funkciu : Volebn komisia ObFZ Prievidza uloila sekretrovi, aby 15 dn pred konanm riadnej konferencie ObFZ Prievidza na ktorej sa bude voli Kontrolr ObFZ Prievidza zverejnil na webovej strnke ObFZ PD Vyhlsenie volebnej komisie ObFZ Prievidza. Oblastn futbalov zvz Trnava - oficilna strnka | Trnava Tlaivo: Zkladn daje o vybaven arelu futbalovho tadina iadame dorui na ObFZ do 6.11.2020, POKYNY K ORGANIZCII STRETNUT ObFZ OHADOM KORONAVRUSU, DOTCIA PRE FUTBALOV KLUBY ObFZ PREOV z prjmu DK v roku 2019 schvlen VV da 19.6.2020. Klub, ktor iada ovydanie hra zo zahraniia (smerom do SFZ), je povinn vyplni formulr iados otransfer hra zahraniie aoveri podpis hra na ktorejkovek (futbalovej) matrike. Op nebola ndza ozaujmav momenty avsledky. Futbalov seril zaname v piatej . Liga function datum() { var dat = new Date(); var mesiac = new Array("janur", "februr", "marec", "aprl", "mj", "jn", "jl", "august", "september", "oktber", "november", "december"); var vrat = dat.getDate() + ". " Oblastn futbalov zvz Prievidza (ObFZ Prievidza) | SPORTNET ObFZ Prievidza Prehad Sae Komisie Viac radn sprvy pi 09:55 radn sprva TK ObFZ Prievidza slo 21. zo da 23.02.2023 17.02.2023 radn sprva TK ObFZ Prievidza slo 20. zo da 16.02.2023. vrtane. Ocenenie zaslilch funkcionrov FK, FO, TJ aOblFZ Prievidza, 6. Aby nae strnky sprvne fungovali, je potrebn ma zapnut Javascript. Otvorenie a vyhlsenie o tom, e riadna konferencia bola zvolan v slade so stanovami OblFZ Prievidza, 3. tabuka vonku Naa strnka je o dian v Oblastnom futbalovom zvze v okresoch Nitra, aa, Zlat Moravce. VII. Sobota sa vo Vekom Cetne niesla v znamen turnaja U13 na poes bratov Preinskch. TASR 17 h Platen obsah Obe i agresor: Ak typ loveka m tendenciu ikanova a kto bva najastejie ikanovan? Pozrite si live vsledky, tatistiky, profily hrov. Vzmysle l.17 odst.1 ps.a) a 30/4 Stanov aVolebnho poriadku ObFZ PD navrhn kandidta je oprvnen kad riadny len ObFZ PD psomne najneskr p dn pred dom konania konferencie na ktorej sa konaj voby t,j. 18.08.2018 16:00. Obaja boli rozhodcovia, star udovt pskal ete dlho po pdesiatke, Ladislav sa vypracoval a do druhej, Kempy s momentlne na dedinch ,,in. 23.2.2023 vo veku 65 rokov opustil dlhoron funkcionr TJ Slovan Peovsk N.Ves a bval len DK ObFZ pn Marin VIAZANKO. Matersk klub je povinn na predloenom tlaive uvies, i hr m/nem nepodmienene zastaven innos atakto vyplnen tlaivo spolu splastovou kartou zasla matrike SFZ. Konferencie sa me zastni len jeden tatutr FK, FO aTJ OblFZ Prievidza, ktor mus ma povinne rko apreuke sa dokladom totonosti. Oblastn futbalov zvz Prievidza: Ako dopadli najnovie zpasy? predlovanie trnerskch licenci), pripravil Technick sek SFZ oddelenie vzdelvania trnerov, konferenciu trnerov SFZ 2020 ditannou formou formou offline webinrov. KOMENTR K ZPASOM Turnaj sa, Kam nechod slnko, tam chod lekr, kde nechodia kamery, chod pero webstrnky ObFZ Nitra, a tak si pome zaspomna na, Tde sme spali na matracoch, ale spali by sme aj al tde. Oblastn futbalov zvz ilina: Ako dopadli najnovie zpasy? 15h59m33s. liga: Ako dopadli najnovie zpasy? Oblastn futbalov zvz Prievidza: Ako dopadli najnovie zpasy? Zpadoslovensk futbalov zvz: Ako dopadli najnovie zpasy? function select_skolo(selObj) { radn sprva TK ObFZ Prievidza slo 41. zo da 23.06.2022. Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Dynamo Bystriany avplnom znen, potvrdzuje rozhodnutie Disciplinrnej komisie ObFZ Prievidza. liga MEVA ZsFZ, Oblastn futbalov zvz Povask Bystrica, Oblastn futbalov zvz Vranov nad Topou, Petra Vlhov a jej kompletn program a vsledky v sezne 2022/2023. Oslvenec Oroszi priiel s arovnou palikou. 1. liga BFZ FUTBALSERVIS, Oblastn futbalov zvz Bratislava-vidiek, Majstrovstv reginu - IV. Po zakpen a absolvovan prednok Vm bud Vae aktivity v priebehu niekokch dn zaevidovan vo Vaom konte trnera v ISSF (Vzdelvacie aktivity). doruenia neplnho formulra hr nebude vyiadan. radn sprva ObFZ Prievidza zo da 25. augusta 1) TK U 40 : iada FO,FK,TJ, aby iadosti o zmenu termnu stretnutia v termne kratom ako 21 dn podvali vhradne cez detail zpasu" - iados o zmenu termnu stretnutia" Regin vak mus by pripraven aj na hromadn prlev oddencov, ktor vak nebud ma kam s. VII. radn sprva DK ObFZ Prievidza slo 34. zo da 16.06.2022. radn sprva DK ObFZ Prievidza slo 17. zo da 24.11.2022. R Informcie o aktulnom diani v naom ObFZ je presmerovan na link: Do stavu Neplati sa klub dostane po uplynut doby splatnosti VEOBECNEJ FAKTRY (Nie Faktry za ISSF karty). Licenn seminr rozhodcov a delegtov ObFZ Prievidza. function select_doma(selObj) { Cena na jednho hra bola 10 na tde. Rozmltili sme Maarov a Bielorusov. //--> Pozrite si live vsledky, tatistiky, profily hrov ObFZ Prievidza. radn sprva Matrinej komisie ObFZ Prievidza . } Na umelej trve si merali sily mustv, ktor vzkladnej skupine nestratili ani bod, Gregorovce vs. Chmeov Aj trinsron futbalisti tartuj na halovom turnaji ObFZ Preov, ktorho 32. ronk zaal minul vkend v telocvini Zkladnej koly na Sibrskej ulici. Materily ku Konferencii Vm boli zaslan na emaily. radn sprva TK ObFZ Prievidza slo 18. zo da 02.02.2023. 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo 12. kolo 13. kolo 14. kolo a Ak FK nem drustvo dospelch, san innos sa zastavuje drustvu najvyej vekovej kategrie. 13, zo da 10.02.2023, Uznesenie zo zasadnutia VV ObFZ .12/2023 zo da 20. janura 2023, Uznesenie zo zasadnutia VV ObFZ .11-2022 zo da 12.decembra 2022, Uznesenie zo zasadnutia VV ObFZ .10-2022 zo da 29.novembra 2022, radn sprva ObFZ Nitra .12, zo da 17.11.2022, radn sprva ObFZ Nitra . Tituly: 1. Aby nae strnky sprvne fungovali, je potrebn ma zapnut Javascript. Aby nae strnky sprvne fungovali, je potrebn ma zapnut Javascript. Finlov skupina: ObFZ . Sprva predsedu OblFZ Prievidza o innosti OblFZ Prievidza od ostatnej konferencie, 7. Oblastn futbalov zvz Prievidza. zajtra: Celkov rozlosovanie halovch turnajov ObFZ 2023 kliknite tu, Upraven rozlosovanie Zimnho pohra ObFZ 2023 kliknite tu, Halov turnaje ObFZ 2023 - Rozpis kliknite tu spiska hrov na turnaj kliknite tu, Rozlosovanie a pokyny k zimnmu pohru ObFZ 2023 kliknite tu, Link na strnku konferencie:https://vzdelavanie.digital/konferencia-trenerov-sfz-2020/Link na strnku pre registrciu:https://vzdelavanie.digital/register/. Dlh Pole s spenou rekontrukciou futbalovch atn. 2. slo 0918 919 108. Vzhadom na aktulnu pandemick situciu a platn obmedzenia tkajce sa kontaktnej formy "Kontinulneho vzdelvania trnerov (tzv. kolo (13.11.2022) o 13.30 hod. Schvlenie Stanov ObFZ Prievidza, 11. Vkonn vbor ObFZ Prievidza na svojom zasadnut da 20.02.2023 okrem inho: schvlil predloen program zasadnutia VV ObFZ Prievidza, vzal na vedomie sprvu sekretra o kontrole plnenia prijatch uznesen, vzal na vedomie sprvu sekretra o doruenej pote od poslednho zasadnutia VV OblFZ Prievidza, vzal na vedomie sprvu predsedu ObFZ Prievidza o aktulnom dian v ZsFZ a SFZ, vzal na vedomie sprvy predsedov odbornch komisii ObFZ Prievidza, zvolil za lenov Revznej komisie ObFZ Prievidza p. Duana Meraickho a p. Martina Kliana, schvlil pln zasadnut VV ObFZ Prievidza na I. polrok 2023, schvlil hospodrenie za rok 2022 predloen ekonmkou ObFZ Prievidza, schvlil rozpoet ObFZ Prievidza na rok 2023. schvlil zmenu Rozpisu MFS 2022/2023 strana 35 bod 10. radn sprva DK ObFZ Prievidza slo 35. zo da 23.06.2022. liga BFZ FUTBALSERVIS, Oblastn futbalov zvz Bratislava-vidiek, Majstrovstv reginu - IV. Tu je iria nomincia na tvrtok, Trojdov AQUAFLOT Cup v uniktnom finle korisou Nitrianskych Hrniaroviec, Memoril bratov Preinskch obhjil domci Vek Cetn, Na kemp do Jelenca prili ligov hri, Labantov teia deti na ihriskch, Kemp za 10 na tde? Tieto strnky vytvoril a dopa Oblastn futbalov zvz Prievidza. Gly: Leon Eduardo Vlha- 3x, Filip Vraga, Michal Bielik, Patrik Boka, Najlepm strelcom turnaja Leon Eduardo Vlha ObFZ Prievidza. iadam funkcionrov FK, FO aTJ aby zabezpeili as tatutra alebo nhradnka na konferencii nakoko sa bud odovzdva 4 kusy lpt Adidas pre FK, FO aTJ, ktor prihlsili do sanho ronka 2020/2021 mustvo dospelch. Da 21.01.2023 sa vber ObFZ Prievidza U15 sa zastnil halovho turnaja vberov 12 oblastnch zvzov ZsFZ v STC - kryt umel trva v Pchove. Doplnen radn sprva DK ObFZ Prievidza slo 34. zo da 16.06.2022. Nominan listiny SFZ 2021-2022.pdf. KVALIFIKCIA LIGY MAJSTROV IEN: SLOVANISTKY NA ZVER TESNE ZDOLALI OLIMPIJU UBANA. v kostole sv. Speri: 0. Nominan listiny SFZ 2020 - 2021.pdf Na otvorenie kolenia je potrebn min. Oblastn futbalov zvz Nitra - Oficilna strnka | Nitra KOMUNIK zo zasadnutia Vkonnho vboru ObFZ Prievidza. Prvm krokom k spenmu zakpeniu jednotlivch Vami vybranch prednok je zaregistrovanie sa na webovej strnke vzdelavanie.digital, kde si vytvorte konto ako Trner SFZ a v sekcich Konferencie si mete vybra jednotliv prednky, prislchajce Vaej trnerskej licencii. Faktry za registran preukazy nemaj na tento stav iadny vplyv (Faktra za ISSF karty). o ak port vbec nedostane zelen? Prstup do systmu ISSF je cez www adresu: https://issf.futbalnet.sk Pre prcu so systmom ISSF odporame pouva bezplatn www prehliada Google Chrome Verejn register matrk SFZ: http://www.futbalnet.sk/web/issf/matrika Jedin oficilny vsledkov servis slovenskho futbalu: http://www.futbalnet.sk/web/issf/sutaze ObFZ Trnava, City Arna, Doln Baty 14, 917 01 Trnava trnavaobfz@ gmail.com +421 905 637 649 . liga DOUBLE STAR BET ObFZ ZH, 3. kolo. radn sprva TK ObFZ Prievidza slo 20. zo da 16.02.2023. Takmto heslom sa riadi spolonos Brose Prievidza. Okrem inho hovorili o vstavbe zariadenia pre det zamestnancov, s ktorou zaala Komern lnok 22. feb 2023, o 10:46 18.08.2018 16:00 o 15h59m33s . Ako dohra ligy, ak bude anca? Vtelocvini Zkladnej koly na Sibrskej ulici si vsobotu merali sily chlapci desiatich tmov vekovej kategrie U15. 2023 KOMUNIK zo zasadnutia Vkonnho vboru ObFZ Prievidza zo da 20.02.2023 Vkonn vbor ObFZ Prievidza na svojom zasadnut da 20.02.2023 okrem inho: schvlil predloen program zasadnutia VV ObFZ Prievidza Meniny dnes: Komunik zo zasadnutia VV ObFZ Prievidza da 20.02.2023. Ldri piatych a iestych lg sa chystaj na prv jarn kolo. Zoznam futbalch sa, rozpis futbalovch zpasov, futbalov kluby, aktulne vsledky a vsledn tabuky Poli mailom Anglick tdne, play-off i jar jese? 15, zo da 23.02.2023 24. februra 2023 My sme tu doma! Oficilna klubov strnka FC Bank Prievidza na facebooku. Halov turnaj prpraviek U9 v portovej hale v Partiznskom 12.03.2023. Vsledky vberu ObFZ v skupine: ObFZ Trnava - ObFZ Prievidza 0:4. Stiahn. 02. Nenali sa iadne aktulne zpasy v tejto sai. } :, Sedem zpasov, es vazstiev, skre 33:11! ivi, Joko Brath. Bnovce nad Bebravou, Biskupice, Brezolupy, Deerice, Doln Natice, Dvorec, Halovce-Otrhnky, Krsna Ves, Mal Hradn, Miezgovce, Peeany, Podluany, Nae Podhorie, Prusy, Pravotice, Rybany, iov, Uhrovec, Vek Drkovce, Zlatnky, Vek Hoste, Horn Ozorovce, itn-Radia vpote 23. Igor Roko 6. apr 2022, o 18:01. liga MEVA ZsFZ, Oblastn futbalov zvz Povask Bystrica, Oblastn futbalov zvz Vranov nad Topou, Komunik zo zasadnutia VV ObFZ Prievidza zo da 30.06.2022. Dnes oiestej sme sa zobudili do siedmeho, VMaarsku si robme dobr reklamu, na medzinrodnom turnaji hraj zajtra tri nae vbery vo tvrfinle adevnstka semifinle! liga BFZ FUTBALSERVIS, Oblastn futbalov zvz Bratislava-vidiek, Majstrovstv reginu - IV. Poznme u semifinlov dvojice Zoznam R a DZ 2022/2023 (*.pdf) aktualizovan 12.04.2022, Celkov rozlosovanie halovch turnajov ObFZ 2023, Rozlosovanie a pokyny k zimnmu pohru ObFZ 2023, Tlaivo - zoznam osb zastnench na stretnut. Vitajte na oficilnej facebook strnke Oblastnho futbalovho zvzu Trnava. Hospodrske smernice pre rozhodcov a delegtov psobiacich v saiach ObFZ Prievidza pre jarn as sanho ronka 2022/2023. radn sprva DK ObFZ Prievidza slo 33. zo da 09.06.2022, Petra Vlhov a jej kompletn program a vsledky v sezne 2022/2023. 99 talking about this. Odmeny rozhodcov adelegtov. 1. liga MEVA ZsFZ, Oblastn futbalov zvz Povask Bystrica, Oblastn futbalov zvz Vranov nad Topou, Nai rozhodcovia na 5. mieste turnaja rozhodcov SsFZ. Oblastn futbalov zvz Prievidza: Ako dopadli najnovie zpasy? Na Sportnet.sk njdete najlepie spracovan sprvy o futbale Poznmka Takto vyplnen tlaivo klub zale doporuenou potou matrike SFZ. Futbalov zvzy v regine aj oblastiach sa musia rozhodn, i aka alebo u nie., Sobota priniesla okrem Parlamentnch volieb aj mnoho zverench halovch turnajov mldee. OFK Lehota pod Vtnikom (B) //--> Menovanie skruttorov, overovateov zpisnice a schvlenie pracovnch komisii, 5. Informcie na tel. V nedeu prvkrt priamy prenos zo sanho zpasu ObFZ Nitra! AR2 h Zkona o porte ), Peter Kozinka predseda Volebnej komisie ObFZ Prievidza. Informcia o prijatch uzneseniach z riadnej konferencie OblFZ Prievidza. TJ Drustevnk Janova Lehota. Gly Marcos Majer-2x, Michal Cicko, Filip Varga. Prvo zastni sa Riadnej konferencie maj nasledovn FK, FO aTJ: Bojnice, Bystriany, Cige, ereany, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nov Ves, Doln Vestenice, Handlov, Chrenovec-Brusno, Kamenec pod Vtnikom, Kanianka, Kano, Ko, Lazany, Lehota pod Vtnikom, Lieany, Malinov, Mal ausa, Nedoery-Brezany, Nitrica, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nitrianske Suany, Novky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Poruba, Pravenec, Prievidza, Radobica, Rztono, Rudnianska Lehota, Sebedraie, Tuina, Valask Bel, Vek Lehtka, Zemianske Kostoany v pote 37. Predben zujem o absolvovanie kolenia je potrebn poslado 15.04.2022na email: michal.kovac@futbalsfz.sk. Po pandmii futbalisti znova plesali: primn akujem kadmu, kto sa obetuje pre futbal. Splatnos mesanch zbernch faktr bude 10 kalendrnych dn, s tm, e ak de splatnosti spad na piatok alebo de pracovnho pokoja, de splatnosti faktry sa posunie na najbli pracovn de po tchto doch. tabuka doma

obfz prievidza futbalnet